Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ObecLicibořice
Obec Licibořice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Školní řád

Mateřská škola, Licibořice, okres Chrudim,

Licibořice 17, Licibořice, 53823

Tel. 606/088536, e-mail: msliciborice@seznam.cz

ŠKOLNÍ ŘÁD

OBSAH

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU

Základní práva a povinnosti dětí

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Provoz školy a organizace školy

Vnitřní režim školy (provoz školy, vnitřní režim školy, omlouvání dětí, podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální vzdělávání,předávání dětí)

Přijímací řízení

Platby v MŠ

Evidence dětí

Organizace stravování a stravovací režim

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A PÉČE O ZDRAVÍ

Zásada bezpečnosti požární ochrany a ochrany dětí

První pomoc při úrazu

Podmínky zajištění a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ředitelka Mateřské školy, Licibořice, v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdější předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání novelizovanou vyhláškou č. 54/2006 Sb., vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, s přihlédnutím k podmínkám Mateřské školy, Licibořice.

Školní řád upravuje práva a povinnosti dětí (škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte), jejich zákonných zástupců ve škole, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, zacházení s majetkem školy ze strany dětí a nárok na informace o průběhu vzdělávání. Školní řád je závazný pro všechny děti školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.

ČÁST DRUHÁ

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU

Základní práva a povinnosti dětí

vycházejí z § 21 a 22 zákona 561/2004 Sb.

Dítě má právo (vybráno z Úmluvy o právech dítěte):

 • aby mu byla společností poskytnuta ochrana /potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit/
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti /slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky /právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…/
 • být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu /právo vyrůst ve zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo HRÁT si, právo na soukromí …/
 • být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem…/

Povinnosti dítěte

 • řádně docházet do mateřské školy a řádně se vzdělávat, děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména:
 • dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy, pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny
 • plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školy
 • při příchodu do mateřské školy si uložit obuv a oděv na vyhrazené místo označené značkou
 • při příchodu do třídy pozdravit , respektovat své kamarády a neubližovat si vzájemně

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

Vycházejí z § 22 zákona 561/2004 Sb.

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. Mateřská škola programově spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení. Zákonní zástupci tradičně spolupracují se školou zejména při realizaci vzdělávacích programů a i v provozních záležitostech, při rozvoji a vybavení školy, prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy i přímo, a to na úrovni školy i třídy.

Práva zákonných zástupců

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • zákonní zástupci mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte a dalším informacím, které vyplývají z docházky dítěte do mateřské školy a společného soužití s dalšími osobami v prostředí mateřské školy
 • zákonný zástupce má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy vzdělávání, přispívat svými nápady a náměty na obohacení výchovného programu školy
 • zákonný zástupce má právo na informace zákonný zástupce má právo požádat o individuální úpravu docházky dítěte
 • zákonní zástupci jsou informování o dění školy pomocí nástěnek, individuálními rozhovory…

Povinnosti zákonných zástupců

 • zákonný zástupce je povinen zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do mateřské školy a v případě nepřítomnosti dítěte zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti (viz bod omlouvání dětí)
 • zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně učitelce ve třídě- zákonný zástupce je povinen průběžně spolupracovat s učitelkou mateřské školy a na výzvu se dostavit do školy k projednání skutečností, týkajících se dítěte
 • zákonný zástupce je povinen informovat školu neprodleně o zdravotním stavu dítěte (viz bod zdravotní ustanovení)
 • zákonný zástupce je povinen oznámit škole údaje, které jsou důležité pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a údaje, které škola vyžaduje na základě dalších právních předpisů.
 • jedná se zejména o:
 1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
 2. údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, popř. zda je dítě sociálně znevýhodněno
 3. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.

Zákonný zástupce je povinen oznámit škole změny v těchto údajích:

 • zákonný zástupce je povinen včas uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a včas uhradit stravné
 • zákonný zástupce je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • dodržovat při vzájemné styku se zaměstnanci mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

Informace o dětech jsou zákonným zástupcům umožněny:

 • denně při předávání a odvádění dětí

ČÁST TŘETÍ

III. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

Provoz školy a organizace školy

Škola má vypracovaný svůj školní řád, jehož přílohou jsou kritéria pro přijímání dětí, režim školy a provozní řád.

 • Kapacita MŠ: 25 dětí
 • Typ školy: Celodenní provoz
 • Provozní doba: 6:45-16:15hod
 • Využití pro jiné aktivity: žádné
 • Stravování cizích strávníků: není

Denní režim MŠ:

 • 6:45-8:30hod. Příchod dětí do školy, ranní hry, cvičení
 • 8:00hod. Příchod dětí s povinnou předškolní docházkou
 • 8:45-9:00hod. Hygiena, svačina
 • 9:00-9:45hod. Řízená činnost – individuální a skupinová
 • 9:45-11:45hod. Pobyt venku
 • 11:45-12:00hod. Hygiena
 • 12:00-12:30hod. Oběd
 • 12:30-14:15hod. Odpočinek, spánek
 • 14:15-14:45hod. Převlékání, hygiena, svačina
 • 14:45-16:00hod. Odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt venku

provoz školy zajišťuje 6 pracovnic. Z toho 3 pedagogické (ředitelka školy + 2učitelky) a 3 provozní zaměstnanci (uklízečka + vedoucí školní kuchyně + kuchařka, účetní)

Vnitřní režim školy

 • dle dohody s vedoucí mateřské školy lze časové limity příchodu a odchodu individuálně upravit, jinak je nutné časová rozhraní pro příchod a odchod dětí dodržovat.
 • případné změny v příchodech nebo odchodech dětí nahlásit předem /telefonicky, ústně učitelce den předem/.
 • plánovaná nepřítomnost se omlouvá předem učitelce ústně.
 • náhlá nepřítomnost (nemoc) první den, kdy dítě chybí nejpozději do 7.15 hod.
 • dlouhodobá nepřítomnost se omlouvá ústně.
 • ve výjimečných případech, akce, kdy je ráno MŠ zavřená, rodiče mohou odhlásit své dítě od 7:00-7:15 hod.na telefon školy.
 • provoz MŠ může být přerušen v návaznosti na organizaci daného školního roku. Přerušení mateřské školy oznámí ředitelka školy nejméně 2 měsíce předem.
 • za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv se ukládají do označených poliček a boxů.
 • po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv, dle potřeby rodiny, dítě ale musí být přihlášené na stravování.
 • rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování a zdravotním stavu dítěte, teprve potom může opustit školu. Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné nebo s léky.
 • učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Dále v případě omezené či snížené zdravotní způsobilosti v důsledku poúrazového stavu, medikace a v podobných případech, kdy je zdravotní způsobilost snížena či omezena si mateřská škola vyhrazuje možnost toto dítě nepřijmout (docházka se projednává individuálně vzhledem k aktuálním podmínkám provozu). Učitelka má právo v tomto případě požadovat od rodičů lékařské potvrzení.
 • pokud zákonní zástupci dítěte písemně pověří vyzvedáváním dítěte pověřenou osobu/formulář zmocnění/toto zmocnění platí na dobu určitou-daný školní rok.
 • učitelky odpovídají za děti od doby převzetí od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo pověřeným zástupcům osobně předají.
 • v případě nevyzvednutí dítěte do 16:00hod. učitelka informuje telefonicky rodiče a dohodnou se na řešení situace. V krajním řešení zavolá orgán siciálně – právní ochrany dětí, který si dítě převezme a předá rodičům, v neposlední řadě policii České republiky.
 • Informační systém mateřské školy-informace o provozu školy, platbách, nejrůznějších změnách a oznámení jsou vždy včas oznamovány.
 • stížnosti, oznámení, podněty k práci MŠ předejte ředitelce, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

Omlouvání předškoláků

Vzhledem k tomu, že od 1.9.2017 je zavedena povinná předškolní docházka na min. 4hodiny denně, je jejich doba příchodu nejpozději v 8:00hodin a doba výchovně – vzdělávacího procesu je stanovena na dobu 8:00-12:00hod.

Podmínky uvolňování dětí plnících předškolní docházku stanoví školní řád /viz. výše/.

Podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

(ŠZ §16, Vyhl.č.27/2016Sb., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných)

Podpůrná opatření

Podpůrná opatření 1. stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Podmínkou poskytování podpůrného opatření 2. – 5. stupně je vždy předchozí písemný souhlas zákonného zástupce dítěte.

Ke vzdělávání žáků nadaných mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, případně zajistí realizaci stanovených podpůrných opatření ŠPZ pro podporu nadání v rozsahu 1.- 4. stupně podpory.

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

 1. jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně nebo je s nimi dohodnut.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Dítě potřebuje v mateřské škole:

 • bačkůrky (podepsané),
 • pyžamo 2x (1 náhradní pyžamo je uloženo vždy ve skříni)
 • náhradní hrací oblečení
 • sportovní oblečení na ven
 • v létě kšiltovku nebo klobouček,
 • náhradní spodní prádlo, ponožky
 • zástěrku (staré triko) na výtvarnou výchovu

Děti musí mít své věci označené značkou nebo podepsané

Organizace ukládání věcí

 • věci se ukládají do boxů označených značkou, boty do botníků se stejnou značkou.
 • věci dětí musí být označené značkou nebo iniciály dítěte.
 • při scházení a rozcházení rodiče ručí za klid, pořádek a bezpečnost dětí.

Přijímací řízení

 • podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 14/2005 Sb. novelizovanou vyhláškou č. 43/2006 Sb.,-zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení a Směrnicí ředitelky Kritéria přijímání dětí do MŠ.
 • ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok-podání žádostí k přijetí dítěte. Přijímají se děti zpravidla od tří do šesti let. Veřejnost je o výdeji žádostí informována prostřednictvím nástěnky v budově školy, nástěnky u obchodu v Licibořicích, na webových stránkách školy, popř. Dnem otevřených dveří. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na volná místa. Dítě přijímá do MŠ ředitelka školy na základě podané žádosti zákonných zástupců dítěte. Adaptační doba v případě dětí mladších 3 let je stanovena individuálně po dohodě s rodiči.
 • do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním /výjimku tvoří děti předškoláci, na které se tato povinnost nevztahuje/. Na základě vyplněné a doručené žádosti vydá ředitelka školy „Rozhodnutí o přijetí“ nebo „Rozhodnutí o nepřijetí“ dítěte k předškolnímu vzdělávání /rozhodnutí o nepřijetí je zasláno písemně do vlastních rukou rodičů/.
 • přijímací řízení se řídí Směrnicí ředitelky „Kritéria přijímání dětí do mateřské školy“,
 • při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka školy po dohodě s rodiči dítěte dny docházky do mateřské školy a délku pobytu těchto v těchto dnech a současně dohodne způsob a rozsah stravování v těchto dnech. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu opět dohodnou s ředitelkou MŠ.

Ukončení předškolního vzdělávání §35 Školského zákona

Po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání:

dítě se bez omluvy zák. zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny

 1. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy
 2. ukončení doporučí v průběhu zkušební doby dětský lékař nebo školské poradenské zařízení
 3. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§123) či úhradu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
 4. rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání se řídí se směrnicí o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání – viz.cs/materska-skola/platby/

Dle par. 123 školského zákona se poskytuje bezúplatné vzdělávání dětem v posledním ročníku mateřské školy a u dětí s odkladem školní docházky.

Evidence dětí

po zápisu dítěte do mateřské školy předají zákonní zástupci ředitelce řádně vyplněný EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE, potvrzený dětským lékařem o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování. Rodiče nahlásí mateřské škole každou změnu v uvedených údajích v Evidenčním listu dítěte, zejména změnu bydliště, zdravotní pojišťovny, telefon a zaměstnavatele. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění dle čl. 7 a násl. Nařízení EU 2016/679 (GDPR), ošetřeno směrnicí o ochraně osobních údajů a Souhlasem rodičů se zpracováním osobních údajů dětí.

Organizace stravování a stravovací režim – viz. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

školní stravování v mateřské škole zajišťuje školní jídelna umístěná v budově mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

ČÁST ČTVRTÁ

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A PÉČE O ZDRAVÍ

Všechny osoby účastné na výchovně vzdělávacím procesu jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem školy.

Zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a PO a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení toho úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou.

Současně přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, seznámeny s konkrétními pokyny a zajištění bezpečnosti a se zásadami bezpečného chování. Poučení dětí provádí škola přiměřeně k věku dětí. Dokladem o provedeném poučení je záznam v přehledu výchovné práce. Děti, které nebyly v době poučení přítomny, jsou v nejbližším vhodném termínu poučeny také.

ZÁSADA BEZPEČNOSTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY DĚTÍ

 • za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy a to od doby, kdy je převezmou od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem a opatřeným podpisy obou zákonných zástupců.
 • pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše dvaceti smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí.
 • bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů.
 • při pobytech mimo školní budovy /vycházky po vesnici, výlet/ jsou učitelky povinny první a poslední dvojici označit bezpečnostními vestičkami.
 • pedagogický pracovník předem ověří bezpečnost místa pobytu dětí venku.
 • mateřská škola odpovídá dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte.
 • úrazem dítěte je úraz, který se stal dítěti při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Děti jsou pojištěny u Kooperativy. V případě úrazu rodič obdrží od ředitelky mateřské školy formulář k vyřízení pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá.
 • úrazem dítěte není úraz, který se dítěti stane během cesty do školy nebo ze školy.

Po skončení pracovní doby je budova zamčena pracovnicí, která poslední odchází z budovy.

Dítě je vedeno v souladu se Školním vzdělávacím programem:

 • k poznávání své identity ve vztahu k druhým a k okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti
 • k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu
 • k správnému chování při stolování
 • k bezpečnému pohybování v blízkém okolí
 • k vytvoření zdravých životních návyků a postojů
 • k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku
 • k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování

První pomoc při úrazu

 • děti jsou seznamovány opakovaně s tím, že jakékoli zranění neprodleně hlásí učitelce.
 • škola zodpovídá za vhodné rozmístění lékárniček při první pomoci s potřebným vybavením .
 • rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školy včetně dětí. Na vhodných místech (nástěnky učitelek ve třídách) umístí seznam telefonních čísel zdravotnických zařízení a zařízení zajišťující dopravu raněných či nemocných.
 • škola zajistí, po informování a konzultaci se zákonným zástupcem, doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
 • opatření k zajištění první pomoci provede škola i na školních akcích konaných mimo školu.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Metodicky je k tomuto účelu využíván Minimální program prevence.

Důležitým prvkem prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

ČÁST PÁTÁ

V. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

 • děti mají právo používat zařízení školy, didaktické pomůcky a hračky v souvislosti se vzděláváním.
 • jsou povinny se řídit pokyny učitelky, nebo jiných zaměstnanců školy.
 • děti jsou povinny šetrně zacházet se zařízením školy, didaktickými pomůckami a hračkami, jejich poškození hlásit učitelce.
 • zaměstnanci mateřské školy udržují třídy, herny, vnitřní i okolní prostory mateřské školy v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

ČÁST ŠESTÁ

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí.Školní řád je zveřejněn a umístěn na přístupném místě v budově mateřské školy-vestibulu školy.

Školní řád byl schválen na pedagogické poradě dne 30.8.2018

Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2018

V Licibořicích dne 30.8.2018

Vypracovala: Mgr. Jana Kalousková, ředitelka školy

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Anastázie

Zítra má svátek Irena

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den hlasu

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 4. 2024
déšť 12 °C 7 °C
úterý 16. 4. déšť se sněhem 6/2 °C
středa 17. 4. mírné sněžení 8/1 °C
čtvrtek 18. 4. slabý déšť 7/3 °C

Mohlo by Vás zajímat

nahoru