Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

SMĚRNICE O ÚPLATĚ

ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

dle Zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tuto směrnici vydává ředitelka MŠ Licibořice a je závazná pro pracovníky školy a pro zákonné zástupce navštěvující tuto mateřskou školu.

2. Účelem této směrnice je stanovit výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole (MŠ), postup zákonného zástupce dítěte při žádání o prominutí, snížení úplaty, lhůty splatnosti úplaty a sankce při neuhrazení úplaty v daném termínu.

3. Ustanovení této směrnice vychází z ustanovení § 123 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a návazně z ustanovení § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

 

II. STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Úplata je stanovena na základě objemu skutečně vynaložených neinvestičních výdajů mateřské školy v uplynulém kalendářním roce, které se týkají zabezpečení provozu MŠ (energie, náklady na opravy, služby, materiál na provoz, vybavení školy…). Takto stanovená částka nepřesáhne 50% neinvestičních výdajů.

2. Výši měsíční základní částky úplaty za vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka MŠ pro období od 1. září do 31. srpna příštího roku a s její výší seznámí rodiče do konce června.

3. Pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 stanovila ředitelka MŠ měsíční základní částku úplaty za vzdělávání v mateřské škole ve výši 300,- Kč na 1 kalendářní měsíc. Výše »úplaty« je vypočtena z objemu vynaložených neinvestičních výdajů mateřské školy v roce 2021.

4. Základní částka úplaty za vzdělávání v mateřské škole je stanovena pro všechny děti ve stejné výši.

5. Dětem v posledním ročníku MŠ je na základě § 123 odst. 2 »Školského zákona« vzdělávání v mateřské škole poskytováno bezúplatně.

 

III. PROMINUTÍ ÚPLATY

1. Úplata se promine, pokud zákonný zástupce dítěte požádá na tiskopise vydaném MŠ ředitelku MŠ o prominutí, že je fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

2. Úplata se promine, pokud zákonný zástupce pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi (paragraf 4 odst.2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

3. Úplata se promine rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (paragraf 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011)

4. O prominutí základní částky úplaty rozhoduje ředitelka MŠ.

 

 

 

IV. PLACENÍ ÚPLATY

1. Úplata za vzdělávání v MŠ za kalendářní měsíc se platí spolu se zálohovou platbou na stravné platebním příkazem bance a je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet číslo 181814248/0300. Každé dítě má přidělený vlastní variabilní symbol, který zákonný zástupce přebírá na začátku školního roku spolu s platebními údaji.

2. Úplata se neplatí pouze za dobu, po kterou dítě nedocházelo do MŠ z důvodu uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách (viz § 3 Vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání).

3. Na období červenec a srpen se úplata stanoví podle počtu dnů, kdy bude MŠ o prázdninách otevřena a bude hrazena v hotovosti v měsíci červnu.

4. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu může ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout ve správním řízení o ukončení předškolního vzdělávání.

 

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Tato směrnice nahrazuje směrnici ze 24. 6. 2021 a nabývá účinnosti 1. září 2022 a je platná do 31. srpna 2023.

 

 

 

 

 

 

 

V Licibořicích dne 1.6.2022

 

Mgr. Jana Kalousková

ředitelka mateřské školy

 

 

 

Platby v MŠ:

 

účet číslo: 181814248/0300

 

stravné: 1000,-

školkovné: 300,-

 

splatnost je 15. den v měsíci

 

platba je zálohová – tedy v září 2x 1300,- , od října 1300,-, v případě zkrácení provozu MŠ více než o 5 dní v měsíci se platba za školkovné krátí poměrnou částí – prosíme tedy rovnou o zadání ukončení platby na letní prázdniny /vznikají nám velké vratky/