Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Mateřská škola, Licibořice, okres Chrudim,

Licibořice 17, Licibořice, 53821

Tel. 606/088536, email: msliciborice@seznam.cz

 

Ředitelka Mateřské školy Licibořice, okres Chrudim, Mgr. Jana Kalousková jako správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením par. 34 odst. 3-5, par. 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský záko), v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2001 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ

 

Pořadové číslo

Rozhodnutí

1

Přijat/a

2

Nepřijat/a

3

Přijat/a-sdílené místo

4

Přijat/a

5

Přijat/a

6

Přijat/a-sdílené místo

7

Přijat/a-sdílené místo

8

Přijat/a-sdílené místo

 

V Licibořicích 26.5.2021                                                        Mgr. Jana Kalousková

 

 

Zápis do Mateřské školy, Licibořice, okres Chrudim pro školní rok 2021/2022

 

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pokyn k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

Zápis do mateřské školy proběhne v souladu s právními předpisy v termínu od 2. května do 16. května 2021.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy - ID schránky mateřské školy: q3xm2mg

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce - msliciborice@seznam.cz (nelze jen poslat prostý e-mail),

 • poštou – na adresu: Mateřská škola Licibořice, Licibořice 17, Licibořice, 53823 (rozhodující je datum podání na poštu)

 • osobním podáním ve škole – po předchozí domluvě – tel. číslo 775/012094 (předcházení možného setkávání osob v prostorách školy)

   

 • Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

 

 

 

Zákonní zástupci podají následující doklady k zápisu:

 •  žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • kopii rodného listu dítěte (pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu)

 • doložení řádného očkování dítěte: potvrzením pediatra na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. (Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.)

  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle počtu dosažených bodů.

 

 

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce u mateřské školy zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 

 

 Mgr. Jana Kalousková  ředitelka mateřské školy

  V Licibořicích dne 10. 3. 2021

 

Přihláška k zápisu (22.42 kB)

Kritéria k přijetí (23.29 kB)

 

 

 

 

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

Vyjadřování a pohyb:
 • umět si říci co chce - potřebuje, dítě komunikuje
 • ujít kratší vzdálenost
Oblékání:
 • obouvat a zouvat obuv
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
Stravování:
 • dokázat se samo najíst: držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu
 • pít z hrnečku a skleničky
 • vzít do ruky pečivo, ukusovat z něj
Hygiena:
 • umět si umýt ruce mýdlem a samo utřít
 • nenosit pleny, samostatně používat toaletu