Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

 

Zápis do Mateřské školy, Licibořice, okres Chrudim pro školní rok 2022/2023

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/23 proběhne v Mateřské škole, Licibořice, okres Chrudim dne 20.června 2022 od 10:30 do 11:30 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy. Zápis je určen pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.


Rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), kteří mají zájem o umístění dítěte do mateřské školy vyplní před termínem zápisu žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení na webových stránkách mateřské školy). Dále zajistí potvrzení žádosti dětským lékařem, který má dítě v péči. Žádost v termínu zápisu osobně donesou do mateřské školy, kde dostanou evidenční číslo své žádosti.

Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele,pas a vízum.

 

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle počtu dosažených bodů.

 

Do 30 dnů od přijetí žádosti bude na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 

Mgr. Jana Kalousková  ředitelka mateřské školy

V Licibořicích dne 30. 5. 2022

 

 

Kritéria pro přijímací řízení do Mateřské školy, Licibořice,

okres Chrudim pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka Mateřské školy, Licibořice, okres Chrudim stanovila s účinností od 30.3.2022 následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

Při přijímání dětí bude vycházeno z podmínek mateřské školy pro přijímání dětí a z následujících kritérií:

 

 

Kritérium

Body

Pobyt dítěte

Pobyt na území obce Licibořice, místních částech a spádových obcích

10

Věk dítěte

5 let a více

5

4 roky

4

3 roky

3

2 roky

1

 

 

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Při shodnosti bodů bude rozhodovat los. O přijetí nerozhoduje pořadí podané přihlášky.


 

Na pozdější doručení žádosti nebude brán zřetel.

 

Pokud se uvolní místo v mateřské škole po ukončení přijímacího řízení, budou přijaty děti, které se v přijímacím řízení umístily v pořadí za posledním přijatým dítětem.