Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DO MŠ

 

Ředitelka Mateřské školy Licibořice, okres Chrudim, Mgr. Jana Kalousková jako správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením par. 34 odst. 3-5, par. 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský záko), v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2001 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto: 

 

Pořadové číslo

Rozhodnutí

1

Přijat/a

2

Přijat/a

3

Přijat/a

4

Nepřijat/a

5

Přijat/a

6

Přijat/a

7

Přijat/a

8

Nepřijat/a

9

Přijat/a

10

Nepřijat/a

11

Nepřijat/a

 

 

 

 

 

V Licibořicích 26.5.2023 Mgr. Jana Kalousková

 

 

 

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy, Licibořice, okres Chrudim

 pro školní rok 2023/2024

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/24 proběhne v Mateřské škole, Licibořice, okres Chrudim dne 10. 5. 2022 od 10.30 do 13.00 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy.  

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění. Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy.  A to v řádném přijímacím termínu.


Zákonný zástupce dítěte se dostaví ve stanovený termín do mateřské školy, popřípadě můžete potřebné dokumenty zaslat datovou schránkou.

K zápisu je zapotřebí dodat a předložit:

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy Žádost o přijetí do MŠ (22.3 kB)

  • potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (součástí žádosti o přijetí do mateřské školy)

  • rodný list dítěte pro ověření totožnosti dítěte

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě sob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči


Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle počtu dosažených bodů.

Celkem bude přijímáno cca 11 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, či zařazení dítěte mladšího 3 let se bude počet přijatých dětí snižovat dle §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Do 30 dnů od přijetí žádosti bude na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 Mgr. Jana Kalousková, ředitelka mateřské školy

V Licibořicích dne 31. 3. 2023