Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Mateřská škola, Licibořice

Licibořice17, 538 23 Licibořice

č.j.  204/2016                                                                              V Licibořicích dne: 25.8.2016

Vypracovala: Šárka Smejkalová- ředitelka školy

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

OBSAH

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM

PROCESU

1. Základní práva a povinnosti dětí

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

3. Práva a povinnosti zaměstnanců školy

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

1. Provoz školy a organizace školy

2. Vnitřní režim školy (provoz školy, vnitřní režim školy, zdravotní ustanovení, omlouvání dětí, organizace přijímání, předávání a vydávání dětí)

3. Přijímací řízení

4. Platby v MŠ (platba stravného, „školkovné“)

5. Evidence dětí

6. Organizace stravování a stravovací režim

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A PÉČE O ZDRAVÍ

V. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

VI. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

ČÁST PRVNÍ

 • OBECNÁ USTANOVENÍ

Ředitelka Mateřské školy, Licibořice, v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdější předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání novelizovanou vyhláškou č. 54/2006 Sb., vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci

a zaměstnanci školy, s přihlédnutím k podmínkám Mateřské školy, Licibořice.    

Školní řád upravuje práva a povinnosti dětí (škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte), jejich zákonných zástupců ve škole, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, zacházení s majetkem školy ze strany dětí a nárok na informace o průběhu vzdělávání. Školní řád je závazný pro všechny děti školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy.

 

ČÁST DRUHÁ

 • ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍM PROCESU
 • Základní práva a povinnosti dětí

Vycházejí z § 21 a 22 zákona 561/2004 Sb.

 

Dítě má právo (vybráno z Úmluvy o právech dítěte):

 • Aby mu byla společností poskytnuta ochrana /potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit/.
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti /slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování  jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/
 • Na emočně kladné prostředí a projevování lásky /právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…/.
 • Být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu /právo vyrůst ve zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát  si, právo na soukromí …/.
 • Být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

Povinnosti dítěte

Řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat, děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména:

 • Dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy, pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
 •  s nimiž byly seznámeny
 • Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem
 •  a vnitřním řádem školy
 • Při příchodu do mateřské školy si uložit obuv a oděv na vyhrazené místo označené značkou,
 •   v šatně se zdržovat pouze po dobu nezbytnou k převlečení
 • Při příchodu do třídy pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády                    
 • a neubližovat si  vzájemně.

                  

 • Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

Vycházejí z § 22 zákona 561/2004 Sb.

         Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny

 a mateřské školy. Mateřská škola programově spolupracuje se zákonnými zástupci dětí s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího                

 a výchovného působení. Zákonní zástupci tradičně spolupracují se školou zejména při realizaci vzdělávacích programů a i v provozních záležitostech, při rozvoji a vybavení školy.

 

Práva zákonných zástupců

 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě.
 • Zákonní zástupci mají právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte  

a dalším informacím, které vyplývají z docházky dítěte do mateřské školy a společného soužití      s dalšími osobami v prostředí mateřské školy.

 • Zákonný zástupce má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy vzdělávání, přispívat svými nápady a náměty na obohacení výchovného programu školy.
 • Zákonný zástupce má právo na informace.
 • Zákonný zástupce má právo požádat o individuální úpravu docházky dítěte.
 • Zákonní zástupci jsou informováni o dění školy individuálními rozhovory, vyvěšením informací na nástěnkách a na webových stránkách školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců

 • Zákonný zástupce je povinen zajistit řádnou a pravidelnou docházku dítěte do mateřské školy

a v případě nepřítomnosti dítěte zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti (viz bod omlouvání dětí).

 • Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně učitelce ve třídě- zákonný zástupce je povinen průběžně spolupracovat s učitelkou mateřské školy a na výzvu se dostavit do školy k projednání skutečností, týkajících se dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen informovat školu neprodleně o zdravotním stavu dítěte (viz bod zdravotní ustanovení).
 • Zákonný zástupce je povinen oznámit škole údaje, které jsou důležité pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a údaje, které škola vyžaduje na základě dalších právních předpisů.

         Jedná se zejména o:

 • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
 • údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu   postižení, nebo zdravotně znevýhodněn, popř. zda je dítě sociálně znevýhodněno
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

Zákonný zástupce je povinen oznámit škole změny v těchto údajích:

 • zákonný zástupce je povinen včas uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (viz bod úplata)      a včas uhradit stravné (viz bod platba stravného)
 • zákonný zástupce je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy
 • dodržovat při vzájemné styku se zaměstnanci mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

Informace o dětech jsou zákonným zástupcům umožněny:

 • denně při předávání a odvádění dětí
 • individuálními pohovory s učitelkou

 

 • Práva a povinnosti zaměstnanců školy
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví dětí jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti BOZ  

a PO.  Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat práva dítěte.

 • Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout ochranu a pomoc dítěti, postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Všichni zaměstnanci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a pochopením a tomu vedou i předškolní děti.
 • Všichni zaměstnanci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušného chování a zdvořilé komunikace jako vzor pro předškolní děti.
 • Všichni zaměstnanci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy          

a k tomu též vedou předškolní děti.

 • Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky pracovníků školy vůči dětem je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu    

 s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákonem 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3)

 

ČÁST TŘETÍ   

 • PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
 • Provoz školy a organizace školy   

Kapacita MŠ:

24 dětí

Typ školy: 

celodenní provoz

Provozní doba:

6:45-16:00hod

Využití pro jiné aktivity:

žádné

Stravování cizích strávníků:

není

 

 • Škola má vypracovaný svůj školní řád, jehož přílohou jsou kritéria pro přijímání dětí, režim školy a provozní řád.

 

Denní režim MŠ:

 6,45 –  8,30 -  příchod dětí do školy, ranní hry, cvičení

  8,30 –  8,45 -  hygiena, svačina

  8,45 –  9,25 -  hl. výchovná činnost (záměrné i spontánní učení) ve  

                           skupinkách i individuálně

  9,25 – 11,25 - pobyt venku

11,25 –12,00 -  hygiena, oběd

12,00 – 14,00 - odpočinek, spánek

14,15 – 14,30 - hygiena, svačina

14,30 – 16,00 - odpolední zájmové činnosti, hry, pobyt venku

 

 • Provoz školy zajišťuje 5 pracovnic. Z toho 2 pedagogické (ředitelka školy + učitelka) a 2 provozní zaměstnanci na částečný úvazek (uklízečka a účetní) a 1 provozní zaměstnanec na celý úvazek (kuchařka a vedoucí školní jídelny).

 

 • Vnitřní režim školy

 

 • Dle dohody s vedoucí mateřské školy lze časové limity příchodu a odchodu individuálně upravit, jinak je nutné časová rozhraní pro příchod a odchod dětí dodržovat.
 • Případné změny v příchodech nebo odchodech dětí nahlásit předem /telefonicky, ústně učitelce den předem.
 • Plánovaná nepřítomnost se omlouvá předem učitelce ústně.
 • Náhlá nepřítomnost (nemoc) první den, kdy dítě chybí nejpozději do 7 15 hod.
 • Ve výjimečných případech, akce kdy je ráno MŠ je zavřená, rodiče mohou odhlásit své dítě         od     7 00 – 7 30 hod.
 • Dlouhodobá nepřítomnost se omlouvá ústně.
 • Provoz MŠ může být přerušen v návaznosti na organizaci daného školního roku. Přerušení provozu mateřské školy (o letních prázdninách) oznámí ředitelka školy nejméně 2 měsíce předem.
 • Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí rodiče. Oděvy a obuv se ukládají do označených poliček a boxů.
 • Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv, dle potřeby rodiny, dítě ale musí být přihlášené na stravování.
 • Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v chování   

a zdravotním stavu dítěte, teprve potom může opustit školu. Do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné nebo s léky.

 • Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti

s nachlazením či jinými infekčními onemocněními. Učitelka má právo v tomto případě požadovat od rodičů lékařské potvrzení.

 • Pokud zákonní zástupci dítěte písemně pověří vyzvedáváním dítěte pověřenou osobu/formulář

zmocnění/toto zmocnění platí na dobu určitou-daný školní rok.

 • V případě nevyzvednutí dítěte do 16 00 hod. učitelka informuje telefonicky rodiče a dohodnou se na řešení situace. V krajním případě zavolá Orgán sociálně- právní ochrany dětí, který si dítě převezme a předá rodičům nebo Městskou policii České republiky.
 • Učitelky odpovídají za děti od doby převzetí od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo pověřeným zástupcům osobně předají.
 • Informační systém mateřské školy - informace o provozu školy, platbách, nejrůznějších změnách

a oznámení jsou vždy včas vyvěšeny.

 • Stížnosti, oznámení, podněty k práci MŠ předejte ředitelce/vedoucí/, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

Dítě potřebuje v mateřské škole:

 • Hrací kalhoty do třídy a jiné sportovní oblečení na ven.                                 
 • Náhradní oblečení na převlečení ( i spodní prádlo,ponožky).
 • 2x pyžamo ( 1- náhradní pyžamo je vždy ve skříni).
 • Bačkůrky do třídy, holínky v případě ranní rosy, deště.

Děti musí mít své věci označené značkou nebo podepsané!!!

 

Organizace ukládání věcí:

 • Věci se ukládají do boxů označených značkou, boty do botníků se stejnou značkou.
 • Při scházení a rozcházení rodiče ručí za klid, pořádek a bezpečnost dětí.

 

 • Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 14/2005 Sb.

       novelizovanou vyhláškou č. 43/2006 Sb. Zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení a Směrnicí    ředitelky Kritéria přijímání dětí do MŠ

 • Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok-podání žádostí k přijetí dítěte. Přijímají se děti zpravidla od tří do šesti let. Veřejnost je o výdeji žádostí informována prostřednictvím nástěnky v budově školy, nástěnky u obchodu v Licibořicích, na internetových stránkách školy, popř. Dnem otevřených dveří. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku na místa odhlášených dětí daného školního roku. Dítě přijímá do MŠ ředitelka  školy na základě podané žádosti zákonných zástupců  dítěte. Adaptační doba v případě dětí mladších 3 let je stanovena individuálně po dohodě s rodiči.
 • Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Na základě vyplněné a doručené žádosti vydá nebo zašle ředitelka školy do vlastních rukou žadatele „Rozhodnutí o přijetí“ nebo „Rozhodnutí o nepřijetí“ dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Přijímací řízení se řídí Směrnicí ředitelky „Kritéria přijímání dětí do mateřské školy“.
 • Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka školy po dohodě s rodiči/z. z. /dítěte dny docházky do mateřské školy a délku pobytu těchto v těchto dnech a současně dohodne způsob a rozsah stravování v těchto dnech. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu opět dohodnou s ředitelkou MŠ.

 

Ukončení předškolního vzdělávání §35 Školského zákona

Po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci může ředitelka školy rozhodnout

              o ukončení předškolního vzdělávání:

 • Dítě se bez omluvy zák. zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny.
 • Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy.
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušební doby dětský lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§123)  či úhradu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 • Platby v mateřské škole

Úplata za školní stravování

 • Úplatu za předškolní stravování projednává zákonný zástupce s vedoucí školní jídelny při mateřské škole a řídí se provozním řádem školní jídelny – viz.  Provozní řád školní jídelny.

 

 • Úplata za předškolní vzdělávání

Úplatu za předškolní vzdělávání projednává zákonný zástupce s ředitelkou školy a řídí se směrnicí o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání – viz. Směrnice stanovení úplaty za vzdělávání a o podmínkách splatnosti úplaty.

              Dle § 123 školského zákona, se poskytuje bezúplatné vzdělávání jen v posledním ročníku   mateřské školy po dobu nejvýše jednoho školního roku, s výjimkou dětí se zdravotním postižením (platí od školního roku 2015/2016).

 

 • Evidence dětí
 • Po zápisu dítěte do mateřské školy předají zákonní zástupci ředitelce/vedoucí/ řádně vyplněný EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE, potvrzený dětským lékařem o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování. Rodiče nahlásí mateřské škole každou změnu v uvedených údajích v Evidenčním listu dítěte, zejména změnu bydliště, zdravotní pojišťovny, telefon a zaměstnavatele. Informace

o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

 • Organizace stravování a stravovací režim – viz. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
 • Školní stravování v mateřské škole zajišťuje školní jídelna umístěná v budově mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 • PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A PÉČE

O ZDRAVÍ

Všechny osoby účastné na výchovně vzdělávacím procesu jsou povinny dodržovat pravidla    bezpečnosti a ochrany zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy

a evakuačním plánem školy.

Zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a PO

a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen vzdělávání), činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení toho úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, při přesunech dětí a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou.

Současně přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu. Škola zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví

a bezpečnosti při všech činnostech, seznámeny s konkrétními pokyny a zajištění bezpečnosti

a se zásadami bezpečného chování. Poučení dětí provádí škola přiměřeně k věku dětí. Dokladem o provedeném poučení je záznam v přehledu výchovné práce. Děti, které nebyly

v době poučení přítomny, jsou v nejbližším vhodném termínu poučeny také.

 

 • Zásada bezpečnosti požární ochrany dětí
 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy a to od doby, kdy je převezmou od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem a opatřeným podpisy obou zákonných zástupců.
 • Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše dvaceti smyslově, tělesně a duševně zdravých dětí.
 • Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna překrýváním služeb pedagogů .
 • Při pobytech mimo školní budovy /vycházky po vesnici, výlet/ jsou učitelky povinny první a poslední dvojici označit bezpečnostními vestičkami.
 • Pedagogický pracovník předem ověří bezpečnost místa pobytu dětí venku.
 • Mateřská škola odpovídá dětem za škodu, která jim vznikla v důsledku úrazu. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte.
 • Úrazem dítěte je úraz, který se stal dítěti při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Děti jsou pojištěny u Kooperativy. V případě úrazu rodič obdrží od vedoucí mateřské školy formulář k vyřízení pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá.
 • Úrazem dítěte není úraz, který se dítěti stane během cesty do školy nebo ze školy.
 • Po skončení pracovní doby je budova zamčena pracovnicí, která poslední odchází z budovy.

 

Dítě je vedeno v souladu se Školním vzdělávacím programem:

 • K poznávání své identity ve vztahu k druhým a k okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti
 • K péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu
 • K správnému chování při stolování
 • K bezpečnému pohybování v blízkém okolí
 • K vytvoření zdravých životních návyků a postojů
 • K činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku
 • K pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování

První pomoc při úrazu:

 • Děti jsou seznamovány opakovaně s tím, že jakékoli zranění neprodleně hlásí učitelce.
 • Škola zodpovídá za vhodné rozmístění lékárniček při první pomoci s potřebným vybavením.
 • Rovněž zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školy včetně dětí.
 • Škola zajistí, po informování a konzultaci se zákonným zástupcem, doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu ke škole.
 • Opatření k zajištění první pomoci provede škola i na školních akcích konaných mimo školu.

 

 

ČÁST PÁTÁ

 • PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
 • Děti mají právo používat zařízení školy, didaktické pomůcky a hračky v souvislosti se vzděláváním.
 • Jsou povinny se řídit pokyny učitelky, nebo jiných zaměstnanců školy.
 • Děti jsou povinny šetrně zacházet se zařízením školy, didaktickými pomůckami a hračkami, jejich poškození hlásit učitelce.
 • Zaměstnanci mateřské školy udržují třídy, herny, vnitřní i okolní prostory mateřské školy v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

 

 

ČÁST ŠESTÁ

 • PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE
 • Školní vzdělávací program, který pedagog zpracovává, musí být v souladu s požadavky RVP PV.
 • Program pedagogických činností je cílevědomý a je plánovaný.
 • Je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky

              a výsledky.

 • Analyzovat věkové a individuální potřeby dítěte, vést diagnostický záznam a portfolio o dítěti, kde zaznamenává jeho osobní růst a výsledky výchovně vzdělávací práce, pokroky dítěte, s výsledky seznamuje rodiče a upozorňuje na případné odchylky, po konzultaci s rodiči doporučuje vyšetření  u odborníků /pediatr, pedagogicko-psychologická poradna/.
 • Provádět poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské školy.
 • Usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči.
 • Umožňovat rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností.
 • Umožňovat rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení.
 • Vést s rodiči průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení.

 

ČÁST SEDMÁ

 • ZÁVĚREČNÁ USANOVENÍ
 • Tento školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí podle §22 odst.1  písm.b,  §30 odst.3 školského zákona.
 • Školní řád je zveřejněn a umístěn na přístupném místě v budově mateřské školy-vestibulu školy.

 

Vypracovala: Šárka Smejkalová- ředitelka školy VZ.

 

Školní řád byl schválen na pedagogické poradě dne: 25.8.2016

Školní řád nabývá účinnost dne: 1.9.2016

 

 

V Licibořicích  25.8.2016