Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Schůzka pro rodiče

 
Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskuteční 29.6.2020 v 15:30hod. v prostorách mateřské školy. Vzhledem k letošním specifikům přijímacího řízení, prosíme toho, kdo doposud nedodal potvrzení od lékaře o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ, aby tak učinil do tohoto data. Potvrzení je součástí evidenčního listu, který je ke stažení zde /evidenční list/. U dětí, které mají způsobilost vyplněnou v přihlášce NENÍ NUTNÉ další potvrzení, kolonku lékaře stačí vynechat, rodič vyplní pouze zbytek.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

 

Výsledky přijímacího řízení

Žádost o přijetí do Mateřské školy podalo 5 uchazečů, vzhledem k nenaplněné kapacitě MŠ a počtu volných míst byli všichni uchazeči přijati.

 

 

 

Zápis do Mateřské školy, Licibořice, okres Chrudim pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis do mateřské školy proběhne v souladu s právními předpisy v termínu

od 4. května do 11.  května 2020.

 

Zákonní zástupci podají následující doklady k zápisu:

 •  žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Žádost o přijetí ,

 • kopii rodného listu dítěte (stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem),

 • čestné prohlášení rodiče o místě trvalého pobytu dítěte - jen u nespádových dětí Čestné prohlášení o trvalém bydlišti,

 • doložení řádného očkování dítěte:

 1. Potvrzením pediatra na Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 2. Prohlášením, že je dítě řádně očkované  Čestné prohlášení o očkování dítěte, a doložením kopie očkovacího průkazu. To vše jen v případě, že vzhledem k současné situaci nenavštěvujete osobně pediatra a nemáte tedy možnost zajistit potvrzení v žádosti.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Způsob podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 •  do datové schránky školy - ID schránky mateřské školy: q3xm2mg

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem  - msliciborice@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email),

 • poštou na adresu: Mateřská škola Licibořice, Licibořice 17, Licibořice, 53823 

 • v krajním případě osobním podáním v kanceláři ředitelky mateřské školy dne 11. května od 14:00 do 16:00 hodin. Přesný čas je zapotřebí si předem telefonicky rezervovat dne 8. května od 10:00 do 14:00 hodin na telefonním čísle: +420 775/012094.

Evidenční číslo, pod nímž bude žádost evidována, zašleme sms zprávou a následně poštou společně se seznámením se s možností nahlédnutí do spisu.

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle počtu dosažených bodů.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce u mateřské školy zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 Mgr. Jana Kalousková  ředitelka mateřské školy

  V Licibořicích dne 14. 4. 2020                                    

 

 

Kritéria pro přijímací řízení do Mateřské školy, Licibořice,okres Chrudim pro školní rok 2020/2021 Kritéria pro přijetí do MŠ